Καταναλωτισμός

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

  1. Να παρουσιάσετε χωρίς δικά σας σχόλια (80 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%) τα επιχειρήματα με τα οποία ο συγγραφέας του «Κειμένου 1» υπερασπίζεται το «δικαίωμα στην κατανάλωση».
  2. Να εντοπίσετε τρεις διαφορετικούς τρόπους χρήσης των εισαγωγικών στο «Κείμενο 1».

Α2. Ερμηνεία

  1. Ποιος είναι ο ρόλος της δ’ παραγράφου («Βέβαια υπάρχει … “καταναλώνω κοινωνικές υπηρεσίες”») του «Κειμένου 1» στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται από τον συγγραφέα; Να ερμηνεύσετε την επιλογή του αρθρογράφου.

Α3. Κριτικός Στοχασμός

  1. Ποιο πρόβλημα τίθεται, κατά τη γνώμη σας, στο «Κείμενο 2»; Ποια είναι η δική σας άποψη γι’ αυτό; (60 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%)

Β. Παραγωγή Λόγου

Ανεβάζετε ένα σχόλιο (300 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%) στην ιστοσελίδα όπου αναρτήθηκε το «Κείμενο 1», στο οποίο, χρησιμοποιώντας τρία (3) επιχειρήματα, εκφράζετε τη διαφωνία σας για την υπεράσπιση του «δικαιώματος στην κατανάλωση» που επιχειρεί ο συντάκτης του.

Leave a Reply