Νεανική Αμφισβήτηση

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια κατανόηση

  1. Σε ποιον τύπο ανήκει το «Κείμενο 2»; Ποια στοιχεία του επιβεβαιώνουν την κατάταξή σας;
  2. Να καταγράψετε χωρίς δικά σας σχόλια σε μία παράγραφο (80 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%), που να αναπτύσσεται με τη μέθοδο της «σύγκρισης – αντίθεσης», τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με τα δύο κείμενα, οι νέοι οδηγούνται στην αμφισβήτηση.
  3. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δοκιμιακού λόγου είναι η επιδίωξη της προφορικότητας. Δικαιώνεται η παρατήρηση αυτή στο «Κείμενο 1»;

Α2. Ερμηνεία

  1. Ποιος είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η πρώτη απάντηση στο «Κείμενο 2»;
  2. Σε τι αναφέρεται η λέξη «γλώσσα», που χρησιμοποιείται στις δύο πρώτες γραμμές του «Κειμένου 1»;

Α3. Κριτικός στοχασμός

  1. Να συγκρίνετε τις παρατηρήσεις που γίνονται στα δύο κείμενα σχετικά με τον «ηθικό πανικό» που αφορά τη συμπεριφορά των νέων.
  2. Ποια είναι η γνώμη σας για την άποψη του Κώστα Κατσάπη στο τέλος του «Κειμένου 2» («Ήδη από τις αρχές … πιο συτσηματικά»);

Β. Παραγωγή Λόγου

  1. Γράψτε ένα κείμενο (300 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%), με το οποίο να τοποθετηθείτε σε δύο ερωτήματα: α. Υπάρχουν παράγοντες που προκαλούν «δυσφορία» στη δική σας γενιά; β. Πιστεύετε πως η σημερινή γενιά των ενηλίκων αισθάνεται τον ίδιο «ηθικό πανικό», που περιγράφεται στα «Κείμενα 1 & 2»; Επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας, λαμβάνοντας υπόψη πως απευθύνετε στη γενιά των ενηλίκων.

Leave a Reply